Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiomis asmens duomenų tvarkymo
taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine
hooka.lt tvarka (toliau –hooka.lt), taip pat hooka.lt lankytojų
(toliau – Lankytojai) teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. hooka.lt tvarko ir administruoja Revoliucija, UAB Kalvarijų g. 12-2, LT-09309 Vilnius

1.3. hooka.lt Lankytojai suteikiama
galimybė parsisiųsti nemokamas arba įsigyti apmokestintus video įrašus, PDF
knygas ar kitokio pobūdžio turinį savanoriškai įvedus savo kontaktinius
duomenis. Taip pat Lankytojas turi teisę dalintis informacija apie
hooka.lt esamą turinį socialiniuose tinkluose. Lankytojui suteikiama
galimybė komentuoti ir dalyvauti diskusijoje visose internetiniame puslapyje
esančiose komentarų skiltyse. Lankytojas gali savanoriškai įvesti savo
kontaktinius duomenis, norint užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą.

1.4. Susipažnęs su šiomis taisyklėmis ir
įvedęs savo kontaktų duomenis asmuo sutinka, kad hooka.lt tvarkytų
pateiktus asmeninius kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Taip pat šis sutikimas patvirtina, kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros
tikslais gali būti atskleisti konkretaus atsisiųsto turinio ( video, knygos,
teksto) Autoriui (toliau – Autorius) ir gali būti tvarkomi šio Autoriaus tais
pačiais tikslais. Tokiu atveju atsakomybę dėl Duomenų tvarkymo tiesioginės
rinkodaros tikslais prisiima turinio Autorius.

1.5. Duomenų valdytojas turi teisę
vienašališkai keisti hooka.lt internetiniame portale pateiktą turinį – jį
ištrinti, redaguoti. Duomenų valdytojas taip pat turi teisę vienašališkai
keisti bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius
Taisykles Lankytojas toliau siunčiasi turinį, tai reikš Lankytojo sutikimą su
Taisyklių pakeitimais.

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

2.1. hooka.lt Duomenų valdytojas ir
Autoriai neatsako už interneto portale hooka.lt publikuojamuose knygose ir
straipsniuose ar kitaip pateikiamos informacijos turinį, jo naujumą, tikslumą,
teisingumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi portale
hooka.lt pateikta informacija. Duomenų valdytojas neatsako už žalą,
padarytą Lankytojui ar tretiesiems asmenims dėl Knygos ar kitokios medžiagos
turinio. Už svetainėje pateikiamos informacijos panaudojimą atsakingas pats
Lankytojas. Atsakomybę už hooka.lt publikuojamuose kūriniuose pateiktą
informaciją prisiima informacijos Autorius.

2.2. Duomenų valdytojas neatsako už
hooka.lt duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių
Duomenų valdytojas negali kontroliuoti.

2.3. Lankytojas yra atsakingas už tinkamai ir
teisingai įvestus kontaktinius duomenis. Duomenų valdytojas neatsako už žalą,
kurią Lankytojas patiria dėl to, kad buvo įvedami neteisingi kontaktiniai
duomenys.

 

PRIVATUMO POLITIKA

3.1. Asmuo, norintis ir sutinkantis, kad jo
asmens duomenys būtų tvarkomi hooka.lt administracijos, kaip tą apibrėžia
Lietuvos Respublikos įstatymai, užpildo formos laukus, skirtus suvesti
kontaktinius duomenis, prieš tai susipažinęs su Taisyklėse pateikta
informacija, ir paspaudžia atitinkamą nuorodą “Registruotis” „Noriu“ ar pan.
Atlikęs šiuos veiksmus asmuo patvirtina, kad yra nurodęs teisingus duomenis ir
sutinka, kad hooka.lt administracija juos tvarkytų.

3.2. Lankydamasis svetainėje hooka.lt
ir/ar naudodamasis svetaine, Lankytojas patvirtina, kad yra ne jaunesnis nei 18
metų amžiaus arba turi tėvų ar teisėtų globėjų/už jį atsakingų asmenų sutikimą
bei gali visa apimtimi įgyvendinti iš šių taisyklių kylančias teises ir
pareigas. Bet kokiu atveju Asmuo patvirtina, kad yra vyresnis nei 14 metų, nes
svetainė hooka.lt yra skirta tik asmenims nuo 14 metų amžiaus. Jeigu
Lankytojas yra jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, Jis neturi teisės lankytis
svetainėje hooka.lt ir/ar naudotis jame esančia informacija (duomenimis).

3.3.hooka.lt turinio atsisiuntimo metu
Asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslais. Asmuo turi teisę bet kada savo sutikimą atšaukti raštu pranešdamas
apie tai hooka.lt administracijai.

3.4. Asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi
teisę:

1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens
duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir
kaip jie yra tvarkomi;

3) reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo
asmens duomenis žemiau nurodytais atvejais;

4) nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

3.5. hooka.lt įsipareigoja sudaryti
sąlygas asmeniui įgyvendinti 3.4 punkte nustatytas teises, išskyrus įstatymų
nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

1) valstybės saugumą ar gynybą;

2) viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją,
tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

3) svarbius valstybės ekonominius ar
finansinius interesus;

4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų
nustatymą;

5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir
laisvių apsaugą.

3.6. hooka.lt įsipareigoja informuoti
asmenį, kurio asmens duomenis jis renka tiesiogiai iš jo, apie savo (duomenų
valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą
ar buveinę, kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys ir kam jie teikiami, išskyrus
atvejus, kai asmuo tokią informaciją turi.

3.7. hooka.lt administracija gali rinkti
asmens duomenis ir juos tvarkyti savo ir partnerių tiesioginės rinkodaros
tikslais, įsipareigoja suteikti galimybę Lankytojams atsisakyti hooka.lt
paslaugų kartu nutraukiant asmens duomenų tvarkymą.

3.8. Asmuo, pateikdamas hooka.lt
administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti
informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu
tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

3.9. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys
yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, asmuo turi informuoti hooka.lt
administraciją, kad duomenys būtų pataisyti. Jei asmuo mano, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į hooka.lt
administraciją, hooka.lt administracija įsipareigoja neatlygintinai
patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir asmens prašymu
sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis.

3.10. Asmens duomenys taisomi ir naikinami
pagal asmens prašymą (reikalavimą) ir jo tapatybę bei jo asmens duomenis
patvirtinančius dokumentus. hooka.lt įsipareigoja informuoti duomenų
gavėjus apie asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis.

3.11. Jei asmuo nesutinka dėl jo asmens
duomenų tvarkymo, hooka.lt administracija įsipareigoja nedelsdamas
nutraukti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ir
informuoti duomenų gavėjus.

3.12. Asmens prašymu hooka.lt
administracija įsipareigoja pranešti asmeniui apie jo asmens duomenų tvarkymo
nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymą. Asmens prašymu
hooka.lt administracija įsipareigoja išsaugoti visus nutrauktus tvarkyti
asmens duomenis.

3.13. Paslaugų gerinimui hooka.lt gali
rinkti tam tikrą techninę informaciją apie Lankytojus (IP adresus, duomenis
apie naudojamas naršykles, operacines sistemas, kompiuterio parametrus ir kt.),
bet gali naudoti ją tik statistiniams tyrimams atlikti. Kai kurioms paslaugoms
suteikti (specialiai pritaikyto turinio pateikimui), būtinas „slapukų“
(cookies) panaudojimas.

 

AUTORIŲ TEISĖS

4.1. hooka.lt pateikiamos informacijos
autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims,
kaip nurodyta šalia tekstinės, vaizdo, garsinės ar kitos informacijos.
Cituojant tekstinę informaciją, privaloma nurodyti autorystę. Dėl vaizdo ir
garsinės informacijos ar viso konkretaus įrašo publikavimo ir kito panaudojimo,
privaloma tartis atskirai su kiekvienu iš Autorių.

4.2 hooka.lt Duomenų valdytojas neatsako
už neteisėtą Lankytojų elgesį, platinant, niokojant, iškraipant ar kitaip
neteisėtai paveikiant Autorių talpinamą turinį.

Intelektinės nuosavybės teisės

5.1. Duomenų valdytojas yra visų teisių į
hooka.lt turinį savininkas arba turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi
talpinamo turinio dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami
hooka.lt, yra Duomenų valdytojo nuosavybė arba Duomenų valdytojas turi
teisę jais naudotis.

5.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas hooka.lt
turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško
Duomenų valdytojo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų
teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Asmens duomenų apsauga

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir
valdyti asmens duomenų pateikimo metu ar vėliau naudojantis svetaine Lankytojo
pateiktus ar Duomenų valdytojo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau
– Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose
nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas užtikrina duomenų subjektų teises pagal
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant
tinkamai suteikti paslaugas Lankytojams (suteikti galimybę gauti video įrašus,
pasirinktas PDF knygas ar kitą turinį elektroninių paštu, suteikti informaciją
apie naujienas ir pan.). Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi tiesioginės
rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų,
konkursų) vykdymo tikslais. Duomenų valdytojas rinks ir saugos Asmens duomenis
elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus
kitomis formomis.

6.3. Lankytojas hooka.lt svetainėje
pateikia savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą. Šie Asmens
duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.

6.4. Lankytojas, sutikdamas su šiomis
Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:

6.4.1. suteikia teisę Duomenų valdytojui
valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais
tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Lankytojas turi teisę atšaukti savo
leidimą Duomenų valdytojui valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis bet
kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą,
panaikinti Asmens duomenis. Atšaukimas valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens
duomenis negalioja atgal į praeitį;

6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens
duomenis patalpinimui svetainės duomenų bazėje laisva valia ir sutinka, kad jo
pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės
svetainės duomenų bazėje mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio duomenų
pateikimo į sistemą;

6.4.3. Lankytojas patvirtina, kad jo
hooka.lt svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs,
teisingi.

6.5. Duomenų valdytojas tvarkydamas Asmens
duomenis:

6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų
teikimui, hooka.lt svetainės ir/ ar kitų UAB „Tinkamiausi sprendimai”
Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas,
hooka.lt funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros
pasiūlymų pateikimui;

6.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems
asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės
aktų nustatytais atvejais;

6.5.3 Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar
elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį,
patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens
duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad
toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Lankytojas visus prašymus Duomenų
valdytojui, susijusius su Lankytojo Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti
raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.
paštu, nurodytu hooka.lt svetainės kontaktuose). Atsakymus į tokius
Lankytojo paklausimus Duomenų valdytojas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne
vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš
Lankytojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Lankytojui priimtina forma.
Atsakymas Lankytojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius
metus. Duomenų valdytojas neteiks asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina
savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų
numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.

6.5.4 Lankytojas sutinka, kad jam pateikiant
kontaktinius duomenis tam skirtoje platformoje, sistema gali registruoti
Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

6.5.5 Lankytojas, sutikdamas su šiomis
Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Duomenų valdytojui teisę siųsti
Lankytojui Duomenų valdytojo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei
informacinius pranešimus. Taip pat jis patvirtina, kad jo duomenys gali būti
tvarkomi konkretaus atsisiųsto turinio Autoriaus, tais pačiais tikslais. Šiuo
atveju atsakomybę dėl duomenų saugos prisiima konkretaus turinio Autorius,
kurio parsisiuntimo tikslais buvo pateikiami asmens kontaktiniai duomenys.
Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai
Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

6.5.6. Duomenų valdytojas tiesioginės
rinkodaros tikslais tvarko Lankytojo Asmens duomenis: vardas, el. pašto
adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Duomenų
valdytojas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje
reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu
reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.

6.6. Lankytojo duomenys tiesioginės rinkodaros
tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

6.6.1. Lankytojo duomenys hooka.lt
duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Lankytojo
prisijungimo prie paskyros dienos. Suėjus šiam terminui Asmens duomenys
sunaikinami Duomenų valdytojo įgalioto asmens;

6.6.2. Asmens duomenys reklaminių akcijų
(tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi
ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų
paskelbimo. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami Duomenų valdytojo
įgalioto asmens;

6.6.3 Duomenų valdytojas sutikimus dėl
tiesioginės rinkodaros gauna: tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus
valią (sutikimą) gauti hooka.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus,
užpildant laukelius dėl naujienališkių prenumeratos, bei iš Lankytojų, duomenų
rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo

6.6.4. Duomenų valdytojas gali derinti turimą
informaciją apie Lankytoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad
galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas
Paslaugas, kurios gali būti aktualios Lankytojui.

6.6.5 Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis
tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti
su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su
tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Duomenų valdytojas stengiasi siųsti
Lankytoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.

6.6.6. Duomenų valdytojas gavęs iš Lankytojų
kontaktinius Asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta
tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik
savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Lankytojui suteikiant
aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio
duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Lankytojas iš pradžių
neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

6.6.7. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo
asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas
nesutikimo motyvų. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus
informuodamas apie tai Duomenų valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose
ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Duomenų valdytoją el.
laišku hooka66666@gmail.com, paskambinus Duomenų valdytojo kontaktuose nurodytų
telefonu. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės
rinkodaros tikslu.

6.6.8. Jei Lankytojas duomenis apie save
pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir
pan.), Lankytojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el.
paštu jam taip pat gali būti teikiami Duomenų valdytojo pasiūlymai. Pasiūlymų
jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

7.1. Kad hooka.lt svetainė tinkamai
veiktų, ji į Lankytojo įrenginį gali įrašyti mažas duomenų rinkmenas,
vadinamuosius slapukus. Slapukai (ang. cookies) – tai nedideli informacijos
elementai, išsaugomi Lankytojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar
mobiliajame įrenginyje. Jie Duomenų valdytojui padeda atpažinti Lankytoją, kaip
ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Lankytojo naršymo istoriją, parinktis
(pvz., vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) ir pritaikyti
turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina
Lankytojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie
skelbiamos informacijos.

7.2. Duomenų valdytojas naudoja slapukus
siekiant nustatyti Lankytojų lankymosi hooka.lt įpročius, pagerinti
Lankytojų patirtį lankantis hooka.lt, suteikti personalizuotas paslaugas
Lankytojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip
Lankytojas naudojasi hooka.lt svetaine, jo kompiuterio IP adresas,
naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į
hooka.lt iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Slapukai
suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo
paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar
reklamos tikslais.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją Duomenų
valdytojas naudoja tokiais tikslais: prisiminti vedamos kontaktinės
informacijos duomenis; užtikrinti duomenų saugumą, juos suvedus; užtikrinti
nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti Lankytojo naudotas paieškas, Lankytojo
įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų turinį ir
tobulinti portalą pagal Lankytojo pageidavimus, Paslaugų plėtrai bei tiksliniam
rinkodaros orientavimui.

7.4. hooka.lt svetainėje gali būti
naudojami tokių rūšių slapukai:

7.4.1. techniniai slapukai – būtini tam, kad
Lankytojas galėtų naršyti hooka.lt ir naudotis svetainės funkcijomis. Be
šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis hooka.lt paslaugomis;

7.4.2. funkciniai slapukai – leidžia
hooka.lt įsiminti Lankytojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų
kontaktiniai duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Lankytojui asmeniškai
pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau pagerina
navigacijos kokybę ir Lankytojų patirtį;

7.4.3. analitiniai slapukai – naudojami
svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Duomenų
valdytojas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai
tik statistikos tikslams.

7.4.4. socialinių tinklų slapukai – yra būtini
norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti hooka.lt informaciją
(pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje nuorodą į turinio parsisiuntimą
draugams arba išreikšti patikimą). Socialinių tinklų slapukai neįtakoja
navigacijos hooka.lt.

7.4.5. Lankytojas sutikimą dėl slapukų
naudojimo duoda: (i) pirmą kartą atlikdamas turinio parsisiuntimo funkciją
prieš tai susipažinęs „ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis “ hooka.lt,
(ii) jei Lankytojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar
nepakeisdamas; (iii) hooka.lt svetainėje, kontaktų pateikimo platformoje,
Lankytojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

7.4.6. Lankytojas sutikimą dėl slapukų
naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus
(ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.). Kad pašalintų
slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turės
sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos
naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas,
nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete
spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti
prieigą prie svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins slapukus, jam teks iš naujo
raštu suvedinėti kontaktinius duomenis kiekvieną kartą lankantis hooka.lt.
Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo
galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba
www.google.com/privacy_ads.html.

7.4.7. Duomenų valdytojas gali, nepažeisdamas
teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija,
gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi
paslaugomis.

7.4.8. Tretieji asmens reklamos tikslais
slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo
informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius
slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Lankytojas gali sužinoti
susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Duomenų
valdytojas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų
asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.
Lankytojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais
slapukais ir jų renkama informacija. Lankytojas gali pašalinti trečiųjų asmenų
slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

 

INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

8.1. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens
duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą
užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet
kokio kito neteisėto tvarkymo. Duomenų valdytojo vykdoma saugumo užtikrinimo
veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus
ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

8.2. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.)
numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai
koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.

8.3. Duomenų valdytojas primena, jog
Lankytojas yra pats atsakingas už asmens duomenų slaptumą. Duomenų valdytojas
prašo būti atsargiam teikiant asmeninius duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti
nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie
Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai
Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje,
bibliotekoje).

8.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja stengtis
apsaugoti Lankytojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į
tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Duomenų
valdytojas įspėja, kad Lankytojas negali garantuoti ir negarantuoja Lankytojo
perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

8.5. Duomenų valdytojas Lankytojo Asmens
duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams
įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2
(dvejiems) metams nuo jo paskutinio duomenų pateikimo dienos. Duomenų
valdytojas siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų.
Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta
tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija
apie Lankytojo mokėjimus ar pan.).

8.6. Susirašinėjimas su Lankytoju saugomas ne
ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos.
Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo
Lankytojo paskutinės dienos, kada buvo teikiami duomenys, nebent įstatymų būtų
nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

 

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ POLITIKA

9.1. hooka.lt svetainės veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl
hooka.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu,
o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai
Lankytojas susipažins su jomis ir įvesdamas kontaktus patvirtins, kad sutinka
su jomis ir galios visą santykių tarp Lankytojo ir Duomenų valdytojo laiką.

10.2. Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie
tai pranešdama, paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.

10.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai
įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra
patalpinami internetiniame puslapyje.

* Jei pageidaujate parsisiųsti šioje
svetainėje publikuojamą turinį ir nesutinkate su aukščiau pateiktomis
taisyklėmis ir jūsų kontaktinių duomenų valdymu tiesioginės rinkodaros
tikslais, prašome informuoti mus el paštu hooka66666@gmail.com su tekstu:
Nesutinku su asmens duomenų valdymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

* Registruodamiesi ir įvesdami savo
kontaktinius duomenis Jūs automatiškai patvirtinate, kad su Asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis susipažinote bei sutinkate su Jūsų kontaktinių duomenų
valdymu tiesioginės rinkodaros tikslais.